Partneři

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav je institucí s dlouholetou tradicí a vysokou prestiží v oboru památkové péče a jeho účast na projektu byla klíčová. Odborní a vědečtí pracovníci NPÚ usilují o odborný přístup k poznání památkového fondu, navrhují metodické postupy ochrany a péče o jednotlivé druhy památek i prezentaci a propagaci kulturního dědictví, včetně specializované výchovy pracovníků v daném oboru. Partnerský podíl NPÚ spočíval v koordinaci činnosti studentů v rámci stáží na jednotlivých územních pracovištích NPÚ a zapojení odborných pracovníků partnera do všech hlavních odborných aktivit projektu.
Webové stránky: www.npu.cz

Masarykova univerzita, Brno
Na projektu participoval především Ústav chemie. Jako součást Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se zaměřuje také na využití chemie a jiných přírodovědných oborů pro oblast péče o předměty kulturního dědictví. Organizuje studium oboru Chemie konzervování - restaurování (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu), které má za úkol vyškolit odborníky v oblasti dosud opomíjených technik restaurování, jako je restaurování textilních artefaktů nebo artefaktů vyrobených z kůže. Partner se podílel na odborné koordinaci všech projektových aktivit.
Webové stránky: www.muni.cz

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Do projektových aktivit byla zapojena především Katedra veřejné správy, kvalifikovaný partner s vysokým odborným renomé pro oblast legislativy a správy v oblasti památkové péče a regionálního rozvoje, který ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze odborně rozvíjí problematiku uchování, správy, rozvoje, animace a ekonomizace kulturního dědictví. Partner se průřezově účastnil všech klíčových aktivit.
Webové stránky: www.zcu.cz

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně se zabývá jak oblastí výchovy nových stavebních odborníků, tak ve značné míře se věnuje také vědě a výzkumu. Jejich přínosem v projektu bylo zprostředkovávání cenných zkušeností a znalostí v souvislosti s přípravou budoucích restaurátorských projektů a sdílení rizik, které oblast rekonstrukce staveb přináší.
Webové stránky: www.vutbr.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově
Tento partner do projektu přinesl přímý kontakt a prolínání obou vzdělávacích úrovní (vyšší odborné a vysokoškolské). Tradiční oborová vzdělávací instituce s více než stoletou tradicí otevřela vyšší typ studia v roce 2001 (obor Restaurování a konzervování obecných kovů). Od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, se zde vyučuje také čtyřletý bakalářský program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.
Webové stránky: www.sups.info

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. měl významný podíl na metodickém vedení projektu, zejména v oblastech souvisejících s vědeckým přístupem k problematice a v jeho technických a přírodovědných částech.
Webové stránky: www.itam.cas.cz

GEMA ART GROUP a.s.
Firma GEMA ART GROUP a.s. se pohybuje na uměleckohistorickém poli již déle než 15 let. Zabývá se realizací kompletních restaurátorských zakázek s největšími stavebními společnostmi a vystupuje v roli generálního dodavatele při obnově mnohých historických objektů. Hlavní motivací zapojení tohoto partnera byla naděje, že projekt může přinést do české péče o kulturní dědictví potřebné propojení vzdělávacího a soukromého sektoru a přispěje k transformaci systému památkové péče v moderní výkonný systém, který snese srovnání s evropskými zvyklostmi.
Webové stránky: www.gemaart.cz

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová s.r.o., Písek
VOŠ uměleckoprůmyslová v Písku navazuje na tradici Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy v Písku, založené v roce 1993, přebírá hlavní hodnoty, které stály u zrodu původní školy, a navazuje na ně nejen snahou o vychovávání odborně vzdělaných pracovníků ve specifických restaurátorských oborech, ale také úsilím o navrácení tradice uměleckého řemesla do každodenního života naší společnosti. Jeho spolupráce na projektu byla motivována rozšířením a navázáním nových podnětných kontaktů.
Webové stránky: www.vosup.cz


V období udržitelnosti Platforma PPP PRO dále rozvíjí spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (interdisciplinární projekty v oblasti péče o kulturní dědictví a zvané přednášky pedagogů), Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (projekty aplikovaného výzkumu v oblasti péče o kulturní dědictví) nebo sdružením Arte-fakt, zastřešujícím restaurátory, památkáře a další odborníky z praxe péče o kulturní dědictví (pořádání společných akcí).


Fotogalerie: Konference Tvář

Všechny fotografie ds-tvar.jpg _DSF5516.JPG