Základní informace

V české památkové péči dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, která by umožňovala efektivní spolupráci a další rozvoj všech oborů, které na péči o kulturní dědictví participují. Tedy nejen památkové péče a restaurování, ale také příbuzných oborů technologických, přírodovědných, právních věd, historických věd, věd o umění a dalších. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli spolu s dalšími osmi partnery na poli české památkové péče a restaurování v rámci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (PPP PRO) vytvořila síť spolupracujících institucí, která se se jako plnohodnotný člen zapojila do diskuze o rozvoji a směřování v oblasti péče o kulturní dědictví.

Cílem projektu bylo:

 1. Zapojit účastníky péče o kulturní dědictví ze všech sfér do diskuze o aktuálních otázkách oboru.
 2. Připravit odborníky z řad mladých akademických pracovníků a studentů vyšších a vysokých škol na spolupráci v interdisciplinárních projektových týmech.
 3. Vytvořit chybějící komunikační a informační platformu ve formě internetového portálu pro podporu odborné komunity památkové péče.
 4. Vybudovat kontaktní místo sítě pro památkovou péči, které bude reprezentovat partnerské instituce vůči veřejnosti a umožní navázání kontaktů v aplikační sféře, díky kterým bude snazší nalézt vhodné partnery pro budoucí projekty.

Naplnění cílů projektu umožnily následující klíčové aktivity:

 1. Tvorba základů pro interaktivní spolupráci mezi sektory
  Zástupci partnerských institucí se setkávali v průběhu diskusních setkání s odborníky z aplikační sféry. Během těchto setkání identifikovali překážky interdisciplinární spolupráce a nastínili úkoly a možné cesty vedoucí k odstranění těchto zábran. Věnovali se zejména výkladu základních pojmů z oblasti péče o kulturních dědictví, legislativním podmínkám péče o kulturní dědictví nebo formám spolupráce různých odborností. Výstupy těchto diskusních setkání byly vydány ve sborníku. Závěry diskusních setkání byly předány cílové skupině projektu (studentům, akademickým a vědecko-výzkumným pracovníkům) na panelových diskusích. Výstupy z nejúspěšnějších panelových diskusí byly opět vydány v podobě sborníků.
 2. Poznávání příkladů dobré praxe během stáží v aplikačním sektoru
  V rámci projektu probíhaly krátkodobé stáže studentů a mladých akademických pracovníků na pracovištích Národního památkového ústavu a v neziskových organizacích. Cílem těchto stáží bylo jejich absolventům umožnit získat představu o fungování budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Závěrečné zprávy z těchto stáží jsou k dispozici na tomto webu.
 3. Vznik interaktivního komunikačního portálu pro spolupráci mezi sektory
  Web, na kterém se právě nacházíte, představuje virtuální podobu interdisciplinární platformy pro památkovou péči, restaurování a obnovu. V jeho veřejné části jsou informace o projektu PPP PRO a některé výstupy, v části přístupné po registraci pak naleznete sekci, ve které můžete otestovat svoji připravenost na interdisciplinární spolupráci či sekci pracovních nabídek z oblasti péče o kulturní dědictví.
 4. Vznik kontaktního centra pro aplikační sektor
  V průběhu realizace projektu vzniklo při Fakultě restaurování Univerzity Pardubice kontaktní centrum. To mělo za úkol organizaci analýz straších restaurátorských projektů a konferencí či ediční činnost včetně vydávání projektového bulletinu a odborného časopisu e-Monumentica. Kontaktní centrum v současné době poskytuje veřejnosti a zástupcům aplikačního sektoru poradenství v oblasti spolupráce se vzdělávací a výzkumnou sférou. Můžete zde získat propagační materiály platformy PPP PRO a informace o možnostech o zapojení se do této sítě.

Fotogalerie "Panelová diskuse č. 5"

Všechny fotografie
 • PD5_02.jpg
 • PD5_08.jpg
 • PD5_04.jpg
 • PD5_01.jpg

Fotogalerie: Diskusní setkání č. 17

Všechny fotografie ds17_07.jpg ds17_08.jpg